פתיחת התפריט הראשי

ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/ספר ויקרא

פרשת ויקראעריכה

פרשת צועריכה

פרשת ויהי ביום השמיניעריכה

פרשת תזריעעריכה

פרשת זאת תהיהעריכה

פרשת אחרי מותעריכה

פרשת אחרי מות יש בה עשרים ושמונה מצוות. שתי מצות עשה ועשרים ושש מצות לא תעשה


פרשת קדושיםעריכה

פרשת קדושים יש בה חמישים ואחת מצות. שלש עשרה מצות עשה, ושלשים ושמנה מצות לא תעשה


פרשת אמורעריכה

פרשת אמר יש בה עשרים וארבע מצות עשה ושלשים ותשע מצות לא תעשה


פרשת בהרעריכה

פרשת בהר יש בה שבע מצות עשה ושבע עשרה מצות לא תעשה


פרשת בחוקתיעריכה