ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/רעז

מצות קרבן מוסף ביום ראש השנהעריכה

להקריב קרבן מוסף ביום ראש השנה, שנאמר (ויקרא כג, כד-כה) ובחדש השביעי באחד לחדש וגו' והקרבתם אשה ליי וגו' ובסדר פנחס (במדבר כט, ב-ה) מזכיר הקרבן בארכה. וכל ענינה כמו שכתבתי במוסף הפסח במצות קרבן מוסף של כל שבעת ימי הפסח שבסדר זה (מצוה רצט).

הערותעריכה