ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/שכג

שלא לאכול ולשתות ביום הכפוריםעריכה

שלא לאכול ולשתות ביום הכפורים, שנאמר (ויקרא כג כט) כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה. כל ענין מצוה זו כתבתי למעלה בסדר זה במצות עשה י"ו, עיין שם כי קרוב הוא.

הערותעריכה