ספרי על דברים יח יט


ע. "ג". אפילו כוון את ההלכה לטמא את הטמא ולטהר את הטהור -

(אין שומעים לו) [מיתתו בידי אדם. שנאמר] אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי [ ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ] ומת, בסתם מיתה האמורה בתורה, זו חנק.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יח יט - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-18-19