ספרי על דברים יח יב

תבנית:ניווט קטעים זמני


סד.

כי תועבת ה' כל עושה אלה . ואפילו אחת מהם. [לפי שאומר] ובגלל התועבות האלה ה' א-להיך מוריש אותם מפניך , יכול לא יהא חייב, עד שיעבור על כולם? תלמוד לומר כל עושה אלה , אפילו אחת מהם.

סה. ) כשהיה ר' אלעזר [נ"א ר"ע] מגיע לפסוק זה, היה אומר, "חבל עלינו. מה אם מי שמדבק בטומאה - רוח טומאה שורה עליו; המדבק בשכינה, דין הוא שתשרה עליו רוח הקדש! ומי גרם - (ישעיה נט) כי אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין א-להיכם ".


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יח יב - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-18-12