התורה והמצוה על דברים יח יט


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יח יט:

ע. "ז.

ומת , מיתת חנק.

וכ"ז מובא בסנהדרין שם.קיצור דרך: mlbim-dm-18-19