ספרי על דברים יח ט


נד.

כי אתה בא אל הארץ . עשה מצוה האמורה בענין, שבשכרה תכנס לארץ.

אשר ה' א-להיך נותן לך . בשכרה.

נה.

לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם . (שבת עה וש"נ) יכול אי אתה יכול להבין ולהורות? תלמוד לומר לעשות . לעשות אי אתה למד, אבל אתה למד להבין ולהורות.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יח ט - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-18-09