פתיחת התפריט הראשי


סט.

ככל אשר שאלת מעם ה' א-להיך בחורב . בזו זכו שעמדו להם נביאים. דכתיב לא אוסף לשמוע את קול ה' א-להי , ויאמר ה' אלי היטיבו אשר דברו , כוונו לדעתי.

נביא אקים . הא למדת שבשכר יראה, זכו שעמדו להם נביאים.

ונתתי דברי בפיו . בפיו אני נותן, אבל איני מדבר עמו פנים בפנים. מכאן ואילך הוי יודע, היאך רוח הקדש נתנת בפי הנביאים.

ודבר אליהם . שלא (להשיב את) [להושיב על ידי] מתורגמן.

את כל אשר אצונו . על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יח טז - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-18-16