ספרי על דברים יח ה


נא.

כי בו בחר ה' א-להיך מכל שבטיך לעמוד לשרת . מגיד הכתוב, (זבחים כג וש"נ) שאין שירות כשר בו, אלא מעומד. ואם ישב ושרת, עבודתו פסולה.

הוא ובניו כל הימים . בין בארץ בין בחוץ לארץ.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יח ה - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-18-05