משנה שבת יז דפוסים

<< | משנה שבת יז דפוסים | >>

משנה אעריכה

כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן, אף על פי שנתפרקו בשבת.

שאינן דומין לדלתות הבית, לפי שאינן מן המוכן.

משנה בעריכה

נוטל אדם קורנס לפצע בו את האגוזים, וקורדום לחתוך את הדבלה.

מגירה, לגרר בה את הגבינה.

מגריפה, לגרוף בה את הגרוגרות.

את הרחת ואת המזלג, לתת עליו לקטן.

את הכוש ואת הכרכר, לתחוב בו.

מחט של יד, ליטול בה את הקוץ, ושל סקאים, לפתוח בה את הדלת.

משנה געריכה

קנה של זיתים, אם יש קשר בראשו, מקבל טומאה, ואם לאו, אין מקבל טומאה.

בין כך ובין כך, ניטל בשבת.

משנה דעריכה

רבי יוסי אומר, כל הכלים ניטלין, חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרישה.

כל הכלים ניטלין לצורך ושלא לצורך.

רבי נחמיה אומר, אין ניטלין אלא לצורך.

משנה העריכה

כל הכלים הניטלין בשבת, שבריהן ניטלין (עמהן), ובלבד שיהיו עושין מעין מלאכה, שברי עריבה לכסות בהן את פי החבית, שברי זכוכית לכסות בהן את פי הפך.

רבי יהודה אומר, ובלבד שיהיו עושין מעין מלאכתן, שברי עריבה לצוק לתוכן מקפה, ושל זכוכית לצוק לתוכן שמן.

משנה ועריכה

האבן שבקרויה, אם ממלאין בה ואינה נופלת, ממלאין בה, ואם לאו, אין ממלאין בה.

זמורה שהיא קשורה בטפיח, ממלאין בה בשבת.

משנה זעריכה

פקק החלון, רבי אליעזר אומר, בזמן שהוא קשור ותלוי, פוקקין בו, ואם לאו, אין פוקקין בו.

וחכמים אומרים, בין כך ובין כך פוקקין בו.

משנה חעריכה

כל כסוי כלים שיש להם בית אחיזה, ניטלים בשבת.

אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים? בכסוי קרקע. אבל בכסוי כלים, בין כך ובין כך ניטלים בשבת.

<< | משנה שבת יז דפוסים | >>