משנה עירובין ב ב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת עירובין · פרק ב · משנה ב | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

מותר להקריב לבאר, ובלבד שתהא פרה ראשה ורובה בפנים ושותה.

מותר להרחיק כל שהוא, ובלבד שירבה בפסין.

משנה מנוקדת

מֻתָּר לְהַקְרִיב לַבְּאֵר,

וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא פָּרָה רֹאשָׁהּ וְרֻבָּהּ בִּפְנִים וְשׁוֹתָה.
מֻתָּר לְהַרְחִיק כָּל שֶׁהוּא,
וּבִלְבַד שֶׁיַרְבֶּה בַּפַּסִּין:

נוסח הרמב"ם

מותר להקריב לבאר - ובלבד שתהא פרה ראשה ורובה מבפנים, ושותה.

מותר להרחיק כל שהוא - ובלבד שירבה בפסין.

פירוש הרמב"ם

כשהפסין רבים, ישמר שיהיה ברוחב בין כל פס ופס ששה טפחים, ולא יהיה בין פס ופס יותר משלש עשרה אמות ושליש.

והלכה כרבי יהודה כאשר אמרנו בהלכה שלפני זאת:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מותר להקריב לבאר - הפסין, ולעשות היקף קצר. ובלבד שיהא משפת הבאר עד בין הפסין כדי ראשה ורובה של פרה שהן שתי אמות, אבל בציר מהכי לא שמא ימשך אחר פרתו ויוציא הדלי חוץ למחיצה:

מותר להרחיק כל שהוא - לעשות היקף גדול כמו שלבו חפץ:

ובלבד שירבה בפסין - דכל מה שמרחיק מן הבור מרבה בריוח שבין הפסין, וצריך להרבות בפסין עד כדי שלא יהא בין פשוט לפשוט [ובין פשוט לדיומד] יותר מי"ג אמה ושליש, כדברי רבי יהודה שהלכה כמותו:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

מותר להקריב וכו':    ירושלמי ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר רב יצחק והוא שיעורא פי' דכשיעור הזה אפי' גמל כולו מבחוץ מותר פחות משיעור זה אפי' גדי כולו מבפנים אסור: תני ר"ש בן אלעזר אומר מלא גמל וגמלו ופריך מה ופליג אמתני' ומשני כל מה שהפרה פושטת צוארה הגמל עוקם צוארו וה"נ אמרי' בבבלי שאני גמל הואיל וצוארו ארוך ופי' רש"י ז"ל ואע"ג דרוב גופו מבפנים אם יתקפנו ויעקם צוארו יגיע עד ר"ה ע"כ: ותנ"ה ר' אליעזר [אוסר] בגמל הואיל וצוארו ארוך: בפי' רעז"ל וצריך להרבות בפסין עד כדי שלא יהא בין פשוט לפשוט ובין פשוט לדיומד יותר מי"ג אמה ושליש וכו':

תפארת ישראל

יכין

מותר להקריב:    הדיומדין לבאר, ועי"ז ימעט הריוח שביניהן:

מותר להרחיק כל שהוא:    נוטריקון כל שהוא. ור"ל כל כמה שירצה:

ובלבד שירבה בפסין:    ר"ל בכדי שלא יהיה בין פס לחבירו רק כשיעור ב' רבקות לכל מר כדאית ליה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים