פתיחת התפריט הראשי

משנה עבודה זרה ג ב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת עבודה זרה · פרק ג · משנה ב | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

המוצא שברי צלמים, הרי אלו מותרים.

מצא תבנית יד או תבנית רגל, הרי אלו אסורים, מפני שכיוצא בהן נעבד.

נוסח הרמב"ם

המוצא שברי צלמים הרי אלו מותרין מצא תבנית יד או תבנית רגל הרי אלו אסורין מפני שכיוצא בהן נעבד.

פירוש הרמב"ם

המוציא שברי צלמים וכו': תבנית יד ורגל אינו יד צלם שנשבר לפי שזה הוא שברי צלמים אבל מתחלת עשייתו נעשה צורת יד בלבד או צורת רגל וכן צורת איזה אבר שיעשה וממעשהו יתבאר אם מתחלת עשייתו נעשה נפרד או אם נשבר מצורה שלימה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הרי אלו מותרין - דכי הוו שלמים ספק עבדום ספק לא עבדום, ואפילו אם תימצי לומר עבדוס, שמא בטלום ולכך שברום, והוי ספק ספיקא ולקולא:

שכיוצא בהם נעבד - תבנית יד לבדה הן עושים מעיקרא ג ועובדין אותה:

פירוש תוספות יום טוב

מצא תבנית יד או רגל. אינו יד ע"ז שנשבר לפי שזה הוא שברי צלמים. אבל מתחלת עשייתו נעשה צורת יד בלבד או צורת רגל וכן צורת איזה אבר שיעשה וממעשהו יתבאר אם מתחלת עשייתו נעשה נפרד או אם נשבר מצורה שלמה. הרמב"ם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ג) (על הברטנורא) וכן צורת [איזה] אבר שיעשה. וממעשהו יתבאר אם מתחלת עשייתו נעשה נפרד, או אם נשבר מצורה שלימה. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

המוצא שברי צלמים הרי אלו מותרין:    ביד בהלכות עכומ"ז פ"ז סי' ז'. ובטור י"ד סי' קמ"א:

מצא תבנית יד:    בתוס' ריש פירקין. ובגמ' אמר שמואל ה"ה דאפילו שברי ע"ז שראינום שעבדוה כשהיתה שלימה מותרים דכיון דנשברה שוב אין עובדין אותה והא דנקט צלמים משום דבעי למיתנ' סיפא מצא תבנית וכו' ואי תנא ע"ז ה"א דוקא ע"ז הוא דכי מצא תבנית יד וכו' היא אסורה אבל תבנית צלמים אפילו תבנית יד שרי להכי תנא רישא צלמים למימר דאע"ג דשמא לא עבדום אפי' הכי לשבר חשובה כגון תבנית יד חיישינן ומוקי לה שמואל בעומד האי שבר על כנו ובסיסו דכיון דאותבינהו התם ודאי פלחו להו אבל ר' יוחנן פליג עליה דר"ל וסבר דע"ז שנשתברה מאיליה אסורה ודייק ממתניתין שברי צלמים מותרין הא שברי ע"ז אסורין. ור"ל דס"ל דע"ז שנשתברה מאליה מותרת משום דמימר אמר אנפשה לא מצלא אההוא גברא מצלא בתמיה דייק הכי הא צלמים עצמם אסורין וסתמא כר"מ דמתניתין דלעיל וכמו שכתבתי פוסק הרמב"ם ז"ל בפ"ח מהלכות עכומ"ז דהלכה כר' יוחנן משום דשמואל כר"ל אבל הרי"ף ז"ל יש לו דרך אחרת דלא פליג ר' יוחנן רק אר"ל ולא אדשמואל ע"ש בהר"ן ז"ל:


פירושים נוספים