משנה כתובות ד יא

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת כתובות · פרק ד · משנה יא | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

בנן נוקבן לא דיהוין ליכי מנאי, יהויין יתבן בביתי ומתזנן לב מנכסי עד דיתנסבן לגוברין, חייבלג, שהוא תנאי בית דין.

משנה מנוקדת

בְּנָן נֻקְבָּן דְּיִהְוְיָן לִיכִי מִנַּאי,

יִהְוְיָן יָתְבָן בְּבֵיתִי וּמִתַּזְנָן מִנְּכָסַי עַד דְּיִתְנַסְבָן לְגֻבְרִין,
חַיָּב,
שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין:

נוסח הרמב"ם

"בנן נוקבן - דיהויין ליכי מני,

יהויין יתבן בביתי, ומתזנן מנכסי - עד דיתנסבן לגוברין",
חייב - שהוא תנאי בית דין.

פירוש הרמב"ם

עד דתנסבן - עד שיתארסו.

ומשיתארסו, אין להם מזונות. וכמו כן אם בגרו, אין להם מזונות ואפילו לא נתארסו.

וזה הוא פסק ההלכה, שבוגרת אין לה מזונות ואפילו לאחר מיתת אביה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

עד דיתנסבן - עד שיתארסו. ואם בגרו אע"פ שלא נתארסו אין להם מזונות, דקיימא לן בוגרת אין לה מזונות:

פירוש תוספות יום טוב

בנן נוקבין. תרגום ויולד בנים ובנות בנין ובנן. ואפילו הכי תנן נוקבין אף על גב דלא צריכא. איידי דתני בנין דכרין דהתם צריך למתני דכרין דבנין שם ליוצאי חלצי האיש ובין זכרים ובין נקבות בכלל וכמו שנאמר (בראשית ג') בעצב תלדי בנים ונאמר (דברים י"ד) בנים אתה לה' אלהיכם ועיין מ"ש במשנה ז' פ"ב דנזיר:

ומיתזנן מנכסי. אחר מותו. רמב"ם פ' י"ט מה"א דאי בחייו הא תנן במשנה ו' האב אינו חייב במזונות בתו:

עד דתנסבן. פי' הר"ב שיתארסו. גמרא:

חייב. פירוש אפילו לא כתב לה ועל לא כתב דלעיל קאי:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(לא) (על המשנה) בנן נוקבין. תרגום ויולד בנים ובנות, בנין ובנן. ואפילו הכי תנן נוקבין, אף על גב דלא צריכא, איידי דתנא בנין דכרין, דהתם צריך למיתני דכרין, דבנין שם ליוצאי חלצי האיש בין זכרים בין נקבות, כמו שכתוב בנים אתם וגו':

(לב) (על המשנה) ומתזנן כו'. אתר מותו. הר"מ. דאי בחייו, התנן במשנה ו' האב אינו חייב במזונות בתו:

(לג) (על המשנה) חייב. פירוש, אפילו לא כתב לה. ועל לא כתב דלעיל קאי:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בנן נוקבן:    שם פ' יש נוחלין ותוס' פ' יש בכור (בכורות דף נ"ב:) ובירושלמי פ' האשה שלום ובירוש' דר"פ הנושא תני עלה ומתכסיין בכסותי: ובגמ' פליגי דרב תני עד דתילקחן לגוברין באירוסין ולוי תני עד דתיבגרן או עד שינשאו ויצאו מרשות אב לגמרי כי בגרות. וביד שם פי"ט סי' י' ובטור א"ה סי' קי"ב:

תפארת ישראל

יכין

בנן:    לא כתב לה בנן וכו':

יהויין יתבן בביתי:    לאחר מותו:

ומיתזנן:    ה"ה כל צרכן:

עד דתנסבן:    שיתארסו:

לגוברין:    אפילו בקטנות. וי"א דוקא כשנתארסו בנערותה, אבל כשבגרה אפילו לא נתארסה, לכ"ע לית לה מזונות:

שהוא תנאי בית דין:    ובזה"ז נגבית אף ממטלטלין [קי"א]:

בועז

פירושים נוספים