משנה חגיגה א ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת חגיגה · פרק א · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

מי שיש לו אוכלים יא מרובים ונכסים מועטים, מביא שלמים מרובים ועולות יג מועטות.

נכסים מרובים ואוכלין מועטין, מביא עולות מרובות יד ושלמים מועטין.

זה וזה מעט, על זה נאמר: מעה כסף ושתי כסף.

זה וזה מרובים, על זה נאמר (דברים טז): "איש כמתנת ידו כברכת יי אלהיך אשר נתן לך".

משנה מנוקדת

מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אוֹכְלִים מְרֻבִּים וּנְכָסִים מֻעָטִים,

מֵבִיא שְׁלָמִים מְרֻבִּים וְעוֹלוֹת מֻעָטוֹת.
נְכָסִים מְרֻבִּים וְאוֹכְלִין מֻעָטִין,
מֵבִיא עוֹלוֹת מְרֻבּוֹת וּשְׁלָמִים מֻעָטִין.
זֶה וְזֶה מֻעָט, עַל זֶה נֶאֱמַר:
מָעָה כֶּסֶף, וּשְׁתֵּי כֶּסֶף.
זֶה וְזֶה מְרֻבִּים, עַל זֶה נֶאֱמַר (דברים טז, יז):
אִישׁ כְּמַתְּנַת יָדוֹ כְּבִרְכַּת יְיָ אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן לָךְ:

נוסח הרמב"ם

מי שיש לו -

אוכלים מרובים, ונכסין מועטין -
מביא - שלמים מרובין, ועולות מועטות.
אוכלים מועטין, ונכסים מרובין -
מביא - עולות מרובות, ושלמים מועטין.
זה וזה ממועט -
על זה אמרו - מעה כסף, ושתי כסף.
זה וזה מרובה -
על זה נאמר: "איש כמתנת ידו,
כברכת ה' אלוהיך אשר נתן לך" (דברים טז יז).

פירוש הרמב"ם

כל זה מבואר, וכבר קדמו לך עיקריו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

אוכלין מרובין - בני בית מרובין:

מביא שלמים מרובין - שלמי חגיגה רבים יב לפי האוכלים שיש לו:

פירוש תוספות יום טוב

אוכלים שם התואר. כד"א (ישעיה נ"ה) ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל:

מביא שלמים מרובין. בגמרא מהיכא מייתי לה הא לית ליה וקאמר דטופל מעות חולין למעות מעשר שני ומביא פר גדול. דלא בעינן אלא שתהא לו שעור דמי אכילה ראשונה מהחולין. ומהאי טעמא פירש הר"ב ורש"י שלמים שלמי חגיגה. וכ"ש שלמי שמחה דכולו מן המעשר:

ועולות מועטות. עולות ראיה. רש"י:

מביא עולות מרובות. דכתיב איש כמתנת ידו. רש"י:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יא) (על המשנה) אוכלים. שם התואר. כמא דאת אמר ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל:

(יב) (על הברטנורא) בגמרא הא לית ליה. וקאמר דטופל מעות חולין למעות מע"ש ומביא פר גדול דלא בעינן אלא שתהא שעור דמי אכילה ראשונה מהחולין:

(יג) (על המשנה) ועולות. ראיה. רש"י:

(יד) (על המשנה) עולות מרובות. דכתיב איש כמתנת ידו. רש"י:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

מי שיש לו אוכלין מרובין:    בנקודת שב"א תחת הכ"ף של אוכלין וכתבו תוס' ז"ל בירושלמי אמרי' עני וידיו רחבות קורא אני עליו איש כמתנת ידו עשיר וידיו מועטות על זה נאמר מעה כסף ושתי כסף אין פחות ממעה כסף ואין פחות משתי כסף. ופי' רש"י ז"ל עולות מרובות דכתיב איש כמתנת ידו ע"כ ושמא כיון ז"ל למה שכתבתי בשם תוס' מן הירוש' וביד פ"א דהלכות חגיגה סי' ב' י"א:

תפארת ישראל

יכין

כה) מי שיש לו אוכלים מרובים בני בית מרובין:

כו) ונכסים מועטים שאינו עשיר:

כז) מביא שלמים מרובים שלמי חגיגה מרובים. ואף שנכסיו מועטין יוסיף עליהן ממעות מעשר כלעיל:

כח) ועולות עולות ראייה:

כט) על זה נאמר במשנה ב':

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים