משנה חגיגה א רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) הכל חייבין בראייה חוץ מחירש שוטה וקטן וטומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבדים שאינן משוחררין והחיגר והסומא והחולה והזקן שאינו יכל לעלות ברגליו איזה הוא קטן כל שאינו יכל לרכוב על כתפו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית כדברי בית שמאי בית הלל אומרין כל שאינו יכל לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית שנאמר שלש רגלים (שמות כג יד).

(ב) בית שמאי אומרין הראייה שתי כסף והחגיגה מעה כסף בית הלל אומרין הראייה מעה כסף והחגיגה שתי כסף.

(ג) עולות במועד באות מן החולין ושלמים מן המעשר ביום טוב הראשון של פסח בית שמאי אומרין מן החולין ובית הלל אומרין מן המעשר.

(ד) ישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ובנדבות ובמעשר בהמה והכהנים בחטאת ובאשם ובבכור ובחזה ושוק אבל לא בעופות ולא במנחות.

(ה) מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסין מועטין מביא שלמים מרובין ועולות מועטות אוכלים מועטין ונכסים מרובין מביא עולות מרובות ושלמים מועטין זה וזה ממועט על זה אמרו מעה כסף ושתי כסף זה וזה מרובה על זה נאמר איש כמתנת ידו כברכת ה' אלוהיך אשר נתן לך (דברים טז יז).

(ו) מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון של חג עבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו על זה נאמר מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות (קוהלת א,טו).

(ז) רבי שמעון בן מנסיה אומר איזה הוא מעוות שאינו יכל להיתקן זה שבא על הערוה והוליד ממנה ממזר אם תאמר בגונב ובגוזל יכל הוא שיחזיר ויתקן רבי שמעון בן יוחאי אומר אין קוראין מעוות אלא למי שהיה מתוקן מתחילתו ונתעוות כבר ואיזה זה זה תלמיד חכמים שפירש מן התורה.

(ח) היתר נדרים פורחין באוויר ואין להן על מה שיסמוכו הלכות שבת חגיגות ומעילות כהררים תלויים בשערה מקרא מועט והלכות מרובות הדינין והעבודות הטהרות והטומאות והעריות יש להן על מה שיסמוכו והן הן גופי תורה.

הדף הראשי של משנה חגיגה א