משנה אהלות יז ד

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · פרק יז · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

שדה בית הפרס על גבי טהורה, שטפו גשמים מבית פרס לטהורה, אפילו אדומה והלבינוה או לבנה והאדימוה, אין עושין אותה בית הפרס.

נוסח הרמב"ם

שדה בית הפרס על גבי טהורה שטפו גשמים מבית פרס לטהורה אפילו אדומה והלבינוה או לבנה והאדימוה אין עושה אותה בית פרס.

פירוש הרמב"ם

על גבי טהורה. ר"ל שהיתה עליונה ממנה וסבת זה מה שזכרנו לא אמרו אלא גוש כברייתו ג"כ לא גזרו על זה הניגר עם המים:

פירוש רבינו שמשון

על גבי טהורה. כגון במקום מדרון ששדה בית הפרס למעלה וטהורה למטה:

אפי' אדומה. שהיה עפרה של טהורה אדום והלבינה מחמת בית הפרס שהיה לבן ושטפוהו גשמים לתוכה:

או לבנה והאדימה. הרי היא בחזקתה וטהורה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

על גבי טהורה - ששדה בית הפרס למעלה וטהורה למטה:

אפילו אדומה - שהיתה עפרה של טהורה אדומה:

והלבינוה - מחמת עפר בית הפרס שהיה לבן:

אין עושין אותה בית הפרס - שלא גזרו טומאה אלא על גוש כברייתו, ולא גזרו על העפר הנשטף עם המים:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

שדה בית הפרס ע"ג טהורה וכו'. הטעם משום שאין בית הפרס עושה בית הפרס:

אפילו אדומה והלבינה או לבנה והאדימה. כך הגיה הרי"א ז"ל:

תפארת ישראל

יכין

שדה בית הפרס על גבי טהורה:    שב' שדות היו במדרון ההר הטמאה למעלה והטהורה למטה:

אפילו אדומה והלבינוה:    שהיה עפר הטהורה אדומה. וכששטפו הגשמים עליה מהטמאה שהיתה לבנה נתלבנה הטהורה. או איפכא:

או לבנה והאדימוה אין עושה אותה בית הפרס:    דלא גזרו טומאה על עפר ביה"פ רק כשמחוברת עפרה בגוש שגדול כפיקה [כבכורות דכ"ב א'] וגם אז רק כשהגוש כברייתה ולא כשנגבל אח"כ יחד כפיקה [כלעיל ספי"ז]. ואע"ג דאפי' בחרש מסוף הק' אמה. מטהרינן לעיל. נ"ל דקמ"ל הכא אפי' הציף העפר מתוך הנ' אמה של חרישה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים