משנה אהלות יז רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) החורש את הקבר הרי זה עושה בית הפרס עד כמה הוא עושה מלוא מענה מאה אמה בית ארבעת סאין רבי יוסי אומר אף בית חמש במורד ובמעלה ונותן רובע כרשינין על בורך המחרשה עד מקום שיצמחו שלשה כרשינין זו בצד זו עד שם הוא עושה בית הפרס רבי יוסי אומר במורד אבל לא במעלה.

(ב) היה חורש והטיח בסלע או בגדר או שניער את המחרשה עד שם הוא עושה בית הפרס רבי אליעזר אומר בית הפרס עושה בית הפרס רבי יהושע אומר פעמים עושה פעמים שאינו עושה כיצד חרש חצי מענה וחזר וחרש חציה וכן הצדדין הרי זה עושה בית הפרס חרש מלוא מענה וחזר וחרש הימנה ולחוץ אינו עושה בית הפרס.

(ג) החורש מלהטמיא מצבירת העצמות משדה שאבד קבר בתוכה או שנמצא בה קבר החורש את שאינו שלו וכן נוכרי שחרש אינו עושה בית פרס שאין בית פרס לכותיים.

(ד) שדה בית הפרס על גבי טהורה שטפו גשמים מבית פרס לטהורה אפילו אדומה והלבינוה או לבנה והאדימוה אין עושה אותה בית פרס.

(ה) שדה שאבד קבר בתוכה ובנה בה בית ועליה על גביו אם היה פתחה של עליה מכוון כנגד פתחו של בית עליה טהורה ואם לאו עליה טמאה עפר בית הפרס ועפר חוצה לארץ שבאו בירק מצטרפין כחותם המרצופין דברי רבי אליעזר וחכמים אומרין עד שיהא במקום אחד כחותם המרצופין אמר רבי יהודה מעשה שהיו איגרות באות ממדינת הים לבני כהנים גדולים והיו בהן כסאה וכסאתים חותמות ולא חשו להן משום טומאה.

הדף הראשי של משנה אהלות יז