עיקר תוי"ט על אהלות יז

(א)

(א) (על המשנה) בית הפרס. וטומאתה מדברי סופרים. הר"מ:

(ב) (על המשנה) מענה. מלשון הכתוב האריכו למעניתם. הר"מ:

(ג) (על המשנה) חמש. והוא קי"א אמה וג' רביעי אמה [בריבוע] בקירוב. ועתוי"ט:

(ד) (על המשנה) על כו'. וגירסת מהר"ם עד בורך כו'. וכתב, נראה לי עד עומק בורך כו', שהוא עומק שלשה טפחים וכדלקמן פרק י"ח משנה ה'. ולאורך עד בו' נותן רובע הקב כרשינין בקרקע ומגלגל המחרישה עליהן והיא מוליכה הכרשינים עמה ויש מקום שמועטין:

(ה) (על המשנה) ג' כו'. דשיעור שעורה שלשה כרשינין. הר"ש:

(ו) (על הברטנורא) לא שמתחלה נופלים זה על זה כו', אלא בא לומר דשלשה יפלו זה בצד זה ולא יותר. ועתוי"ט:

(ב)

(ז) (על הברטנורא) ולא ידענא למה כתב שש, כיון דאפילו חמש סגי:

(ח) (על המשנה) וחזר בו'. כלומר, ואע"פ שלא חרש בפעם אחת, כשהשלים חרישתו נעשה בית הפרס. וכשחזר אח"כ והשלים עד מאה, נמצא שבית הפרס שהיה כבר, עושה עוד בית הפרס. ועתוי"ט:

(ג)

(ט) (על הברטנורא) כלומר, ואינם בחפירה:

(י) (על המשנה) שחרש. קבר בשדהו. הר"מ:

(ד)

.אין פירוש למשנה זו

(ה)

(יא) (על המשנה) שדה כו' טמא במגע ובמשא ובאוהל:

(יב) (על הברטנורא) והא דריש פרק ז' דהעליות טמאות כו', התם הטומאה בכותל, והכא תחת הכותל. הר"מ בנוסחת ארץ ישראל:

(יג) (על הברטנורא) הנה משקוף הבית מאהיל עליו ויהיה משקוף העלייה אוהל על אוהל. הר"מ:

(יד) (על הברטנורא) לא אתא לאפוקי אלא אם פתח עלייה עודף על פתח הבית, אבל אם פתח הבית רחב הרבה יותר משל עלייה לכל צד, הבי נמי עלייה טהורה לכל צד. מהר"ם: