<< | ספר משליפרק ג' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי משלי ג

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לאא בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך ב כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך ג חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך ד ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם

ה בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען ו בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך ז אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע ח רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך ט כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך י וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו

יא מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו יב כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה יג אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה יד כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה טו יקרה היא מפניים [מפנינים] וכל חפציך לא ישוו בה טז ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד יז דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום יח עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר

יט יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה כ בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל כא בני אל ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה כב ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך כג אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף כד אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך כה אל תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא כו כי יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד כז אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך [ידך] לעשות כח אל תאמר לרעיך [לרעך] לך ושוב ומחר אתן ויש אתך כט אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך ל אל תרוב [תריב] עם אדם חנם אם לא גמלך רעה לא אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו לב כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו לג מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך לד אם ללצים הוא יליץ ולעניים [ולענוים] יתן חן לה כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון