ויקיטקסט:מקרא/על הנוסח

נוסח המקרא המופיע כאן כעת מבוסס על הקלדת וסטמינסטר. נוסח זה שונה לעתים בפרטיו מהנוסח המופיע בספרי התורה ובדפוסים הנפוצים. נא לעשות שינויים בתנ"ך הקיים אך ורק תוך ציון של מקור השינוי וסיבתו! אחרת השינוי ישוחזר ותקבל אזהרה.

יש גם מהדורה ניסיונית מדויקת יותר לפי נוסח המסורה, אך היא עדיין בשלבי בנייה כאן.