רש"י על משלי ג


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אורך ימים וגו' ושלום יוסיפו לך" - תורתי ומצותי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בטח בה'" - ופזר מעותיך לבקש לך רב ללמוד ממנו ואל בינתך אל תשען

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תהי חכם בעיניך" - להיות מואס בדברי מוכיחך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רפאות תהי לשרך" - החכמה שרך כמו (שיר השירים ו) שררך וזהו טיבורך "ושקוי לעצמותיך" - הוא המוח כענין שנאמר ומוח עצמותיו ישוקה (איוב כא)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מהונך" - מכל מה שחננך אפי' מקול ערב (אל תקרי מהונך אלא מגרונך) "ומראשית" - אלו תרומות ומעשרות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מוסר ה' בני אל תמאס" - אם יבואו עליך יסורין יהיו חביבין עליך "ולא תקוץ" - מלשון קצתי בחיי (בראשית כז)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכאב את בן ירצה" - שרוצה בבנו להטיב לו ויפייסהו לאחר שמכהו בשבט כן יערב לך הטובה אחר המכה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה" - שלומד חכמה עד ששגורה היא להוציא מפיו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי טוב סחרה מסחר כסף" - כל חלופין שאדם מחליף בסחורה זה נוטל זה וזה נוטל זה אבל האומר לחבירו שנה לי פרקך ואני אשנה לך פרקי נמצאו שניהם ביד כל אחד ואחד "חרוץ" - מין זהב הוא

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל חפציך" - כל חמדותיך "לא ישוו בה" - לא יהיו שוין בשוויה ודמיהן בדמיה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בימינה" - למיימינים בה ועוסקים בה לשמה אורך ימים וכ"ש עושר וכבוד ולמשמאילים בה שעוסקים בה שלא לשמה מ"מ עושר וכבוד יש

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למחזיקים בה" - לאוחזים בה כמו וישלח ידו ויחזק בו (שמות ד) "ותומכיה מאושר" - המתקרבים לה וכן כל לשון תמיכה שבספר זה שהוא אוחז בה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' בחכמה יסד ארץ" - ע"פ התורה והיא התורה והיא התבונה והוא הדעת ואחר שכל העולם נברא בהם לכך

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירעפו" - כמו יטיפו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל ילוזו מעיניך" - אל יתעקמו מנגד עיניך להסירם מכנגדך

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהיו חיים לנפשך" - שהרי עץ חיים הוא "וחן לגרגרותיך" - שהרי זה שבחה האמור למעלה וענקים לגרגרותיך

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תגוף" - לשון כשלון אצופי"ר בלע"ז וכן פן תגוף באבן (תהלים צא) וכן בטרם יתנגפו רגליכם (ירמיהו יב) וכן ונגפו אשה הרה (שמות כא)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושכבת וערבה שנתך" - ותנעם שנתך כשתישן שלא תירא מפחד פתאום

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומשואת" - כשתבוא על הרשעים

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ה' יהיה בכסלך" - במבטחך ד"א בדברים שאתה כסיל בהן כך מצאתי בירושלמי

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תמנע טוב מבעליו" - אם ראית חבירך חפץ להטיב, לעניים אל תמנעהו "בהיות לאל ידך" להחדילו.

דבר אחר:

"אל תמנע טוב מבעליו" - אל תמנע צדקה מן העני "בהיות לאל ידך לעשות" צדקה, שמא יבוא יום ואין לאל ידך.

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכן אל תאמר לרעך" - לעני "ויש אתך" - מה שתתן לו ורבותינו פירשו לך ושוב על שכר שכיר

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תחרוש על רעך" - אל תחשוב ואינו זז ממשמעות חרישה מה דרך החורש מכין מקום לזמן הזריעה אף החושב רעה מכין מקום תחבולות בלבו איך יעמוד ויעשנה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תריב עם אדם" - להתלונן עליו "אם לא גמלך רעה" - שעבר על המצוה הכתובה בתורה ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט) ומי שהוא רשע רשאי אתה לשונאו

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תקנא באיש חמס" - לעשות כמעשיו אם תראהו מצליח

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תועבת ה' נלוז" - מעוות בדרכיו "ואת ישרים סודו" - ועם ישרים סודו

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם ללצים" - אדם נמשך אחריהם לסוף אף הוא יהיה לץ עמהם "ולענוים יתן חן" - אם לענוים יתחבר סוף שיתנו מעשיו חן בעיניהם של בריות

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון" - לעצמו מפריש קלון לחלקו