מצודות על שמואל ב ה ו

מצודות על שמואל ב • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • 


{{מצודות |דוד= "כי אם הסירך וגו'" - אמר בדרך הפלגה וגוזמא לא תוכל לבוא הנה כי אם מקודם יהיה הסירך מפה כל אנשים ואף העורים והפסחים כי אם ישאר מי מהם היכולת בידם לעכב ביאתך הנה בעבור גודל חוזק המקום

"לאמר וגו'" - רצה לומר דברי ההפלגה ההוא היה לאמר לא יוכל דוד לבא הנה מרוב חזקה ומה שהפליגו לדבר על זה היתה הכוונה

"אל היבוסי" - כי בני יהודה ובני בנימן לא הורישום מאז

"ויאמר לדוד" - עם היבוסי אמר לדוד לא תוכל לבוא הנה בעבור היותה בצורה וחזקה עד מאוד |ציון= "נקראת יבוס ומזרעו של אבימלך היו והיו להם שני צלמים אחד עור ואחד פסח שנעשו על שם יצחק ויעקב ובפיהם השבועה שנשבע אברהם לאבימלך ולכך לא הורישום כשלכדו את ירושלים לא לכדו את המצודה כמו שנאמר (יהושע טו סג) ואת היבוסי יושב ירושלים לא יכלו יושבי יהודה להורישם ותניא אמר רבי יהושוע בן לוי יכולין היו אלא שלא היו רשאין (ספרי ראה יב יז)

"ויאמר לדוד" - מי שאמר

"העורים והפסחים" - הם עבודת כוכבים שלהם

"