מצודות על שמואל ב ה ח

<< מצודות על שמואל ב • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"על כן" - רצה לומר למען יהא הדבר לזכרון גזרו אומר לבל יבוא עור ופסח אל הבית מבתי היבוס לפי שאמרו היבוסים אשר אף המה יעכבו ביאת דוד להעיר לזה המה יעמדו חוצה ולא יבואו אל הבית ועל ידי זה יזכר הדבר ורבותינו ז"ל אמרו (ילקוט שמעוני יהושוע רמז כח) כי היבוסים היו מבני אבימלך שכרת ברית עם אברהם ויצחק באמרו (בראשית כא כג) אם תשקור לי ולניני ולנכדי ועשה גלולי נחושת וכתב עליהם ברית השבועה וקראם עורים ופסחים כי עינים להם ולא יראו רגליהם ולא יהלכו ועם כי כבר כלתה זמן השבועה מכל מקום רצו למנוע את דוד מלהלחם בם על כי היה השבועה בשום פעם ועודנו עומד הוא לזכרון וחשבו כי דוד לא יפנה אל האלילים ולהסירם ולזה אמר דוד לגעת בצנור ויסורו ממילא מבלי פנות אליהם להסתכל בהם וגו'

"שנואי נפש דוד" - של שנואי נפש דוד ועל אנשי היבוס יאמר שהיו שנואים לדוד עקב בזו אותו לאמר לא תבוא הנה כי אם הסירך וגו' והנה פה לא פירש מה יעשה לאשר יכה את היבוסי וגו' ובדברי הימים (א יא ו) פירש ואמר יהיה לראש ולשר וכן בתורה נאמר (בראשית ד טו) לכן כל הורג קין ולא פירש מה יעשה לו והרי הם כאלו אמר סופו יקבל גמול המעשה אם טוב ואם רע

"כל מכה יבוסי" - מי אשר יעלה בראשונה ויכה את היבוסי ומתחלה יגע בצנור להפילו והוא המגדל החזק אשר תלו בו כל בטחונם ואחרי זה יכה גם העורים והפסחים לבל ישאר שריד ופליט וכאומר לא כאשר אמרו הם שאין לכבשם כי אם יסיר בתחלה העורים והפסחים רק יפיל המגדל בעוד אנשיה קיימים ואחר זה יכה גם הם

מצודת ציון

"בצנור" - שם המגדל