מצודות על מלכים א ט ח


מצודת דוד

"יהיה עליון" - כמו היה עליון עתיד במקום עבר ורצה לומר הבית שהיה עליון וחשוב יהיה חרב וכל עובר יתמה על חורבנו

"ואמרו" - אלו לאלו

מצודת ציון

"ישום" - ענין תמהון כמו (איוב יז ח)ישומו ישרים

"ושרק" - קול הבא בקבוץ השפתים קרויה שריקה והדרך לעשותה בעת יראו חורבן דבר חשוב וכן (מיכה ו טז)ויושביה לשרקה