מצודות על ירמיהו נב ז


מצודת דוד

"יברחו" - היו בורחים

"דרך שער וגו'" - בדרך השער העומד בין שתי החומות אשר אצל גן המלך

"דרך הערבה" - בדרך ההולך אל ערבות יריחו

"ותבקע העיר" - חיל נ"נ בקעו חומתה וכאלו נעשית מעצמה כי אנשי ירושלים היו חלושים ברעב ולא עמדו למולם לעכב על ידם

מצודת ציון

"ותבקע" - ענין פתיחה