מצודות על יחזקאל יח ח

<< מצודות על יחזקאל • פרק יח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"משפט אמת" - עתה מפרש הטובה שעשה ואמר שעשה משפט אמת בין איש לאיש ולא הטה המשפט

"מעול ישיב ידו" - עתה אמר דרך כלל שלא עשה עול והם הדברים שאסרה התורה

"לא יתן" - לא הלוה למי על נשך

"לא יקח" - בעת התשלומין לא לקח תרבית ואף אם הלוה נתן מעצמו (ואף שזהו אבק רבית ומדרבנן רמוזה היא במקרא)

מצודת ציון

"בנשך ותרבית" - שניהם ענין רבית אבל לשון נשך נאמר בכסף ותרבית באוכל כמ"ש את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך (ויקרא כה)