מצודות על יהושע א יא

<< מצודות על יהושע • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • 


מצודת דוד

"הכינו" - עם כי עדיין אכלו את המן מכל מקום היה בידם מפרי האדמה ממה שהביאו להם תגרי הגוים ואת זה צום להכין

"וצוו וגו'" - אף כי נאמר קודם שילוח המרגלים מכל מקום על כרחך הצווי היה אחרי זה כי ביום שהלכו המרגלים לנו ביריחו ובהר התעכבו ג' ימים ובחזירתם לנו במקומם וביום שאחריו לנו אצל הירדן וממחרת עברו הירדן

מצודת ציון

"צדה" - מזון כמו (לקמן ט ה) לחם צידם

"בעוד" - תרגומו בסוף