מצודות על יהושע א


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בן נון" - בן בחיר"ק כמו בן בסגו"ל ולפי שהן מלות זעירות ודבוקות תקל הקריאה בחיר"ק מבסגו"ל 

מצודת דוד

"ויהי" - באה הוי"ו להוסיף ולחבר למה שהשלימה התורה בספור מיתת משה ואמר שאחרי זה אמר ה' אל יהושוע וגו'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קום" - הוא ענין זרוז כמו (דברים י יא)קום לך למסע 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל והוא מת קום עבור וגו'

"משה עבדי מת" - רצה לומר אילו היה עדיין חי לא יכולתם לעבור את הירדן כי עליו נגזר לבל יעבור

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תדרך" - מלשון דרך ענינו הליכה וצעידה 

מצודת דוד

"בו" - מוסב על תחלת המקרא אכל מקום

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והלבנון" - כן שם היער ואולי גדלו בו אילני לבנה

"מבוא" - ענין שקיעה כמו (בראשית כח יא)כי בא השמש 

מצודת דוד

"מבוא השמש" - שהוא ברוח מבוא השמש

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא ארפך" - לא אתן לך רפיון ממני

"לא יתיצב" - רצה לומר לא יתגבר להיות נצב הקומה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואמץ" - אף הוא ענין חוזק כמו (משלי כד ה)מאמץ כח 

מצודת דוד

"חזק ואמץ" - בהנהגת העם כראוי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תשכיל" - ענינו הצלחה וכן (שמואל א יח יד)ויהי דוד לכל דרכיו משכיל כי המצליח נראה להבריות שעושה מעשיו בהשכל 

מצודת דוד

"למען" - בעבור שמירת התורה תשכיל

"רק וגו'" - כי לולא זאת לא תועיל כלום בהנהגת העם כראוי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימוש" - יסור כמו (ישעיהו נט כא)לא ימושו מפיך

"והגית" - פעם תשמש לדבור כמו (תהלים לה כח)ולשוני תהגה ופעם תשמש למחשבה כמו (שם מט ד) והגות לבי 

מצודת דוד

"כי אז" - כשתשמור לעשות וגו' אז תצליח

"הזה" - האמור במקרא שלפניו (פסוק ז) אשר צוך משה

"למען תשמור" - כי כשימוש מפיך פן תשכח מה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הלוא" - המלה ההיא תורה לזרז ולחזק כמו (שופטים ו יד)הלוא שלחתיך

"תערוץ ותחת" - שתיהם ענין פחד כמו (דברים ז כא)לא תערוץ מפניהם וכמו (שם א כא) ואל תחת 

מצודת דוד

"צויתיך" - אני מצוה לך חזק במלחמה מול האויב ואל תירא

"כי עמך ה' וגו'" - ולא אמר כי עמך אני אף שה' היה המדבר ודוגמתו (שמואל א יב יא) וישלח כו' ואת שמואל והמדבר היה שמואל

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שוטרי" - הם הממונים להשמיע להעם דברי המושל ולהכריח על קיומם כמו (שם טז יח) שופטים ושוטרים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צדה" - מזון כמו (לקמן ט ה) לחם צידם

"בעוד" - תרגומו בסוף 

מצודת דוד

"הכינו" - עם כי עדיין אכלו את המן מכל מקום היה בידם מפרי האדמה ממה שהביאו להם תגרי הגוים ואת זה צום להכין

"וצוו וגו'" - אף כי נאמר קודם שילוח המרגלים מכל מקום על כרחך הצווי היה אחרי זה כי ביום שהלכו המרגלים לנו ביריחו ובהר התעכבו ג' ימים ובחזירתם לנו במקומם וביום שאחריו לנו אצל הירדן וממחרת עברו הירדן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מניח" - נותן לכם מקום מנוחה בתת לכם הארץ הזאת שבעבר הזה

"זכור" - עליכם לזכור

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חמושים" - מזויינים כמו (שמות יג יח)וחמושים עלו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מזרח השמש" - בעבר המזרחי

"וירשתם" - רצה לומר אז תאחזו בה מבלי מערער הואיל ותקיימו התנאי

"עד אשר יניח" - עד אשר יתן ה' מקום מנוחה גם להם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רק וגו'" - רצה לומר לא נשמע אליך רק כשיהיה ה' עמך וגו' אבל לא בזולת זה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימרה" - מלשון מרי ומרד כמו (דברים כא יח)סורר ומורה 

מצודת דוד

"רק חזק" - לענוש המורדים ולא למחול על כבודך