מצודות על דברי הימים א כג לא

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כג >>
ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יז • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ולכל העלות" - להודות ולהלל בכל זמן העלאת עולות לה' לשבתות וגו' והם עולות המוספין

"במספר" - ר"ל העולות הבאים במספר הקבוע כמשפט התורה על ישראל להקריב תמיד לפני ה' ולא יעבור