מצודות על דברי הימים א כג כח

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כג >>
ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יז • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"כי מעמדם" - ר"ל הואיל והופקדו להיות מעמדם תחת יד בני אהרן וגו' א"כ די בבן עשרים

"על החצרות" - יפרש מהו עבודת בית ה' ואמר שיהיו ממונים על החצרות וגו'

"ועל טהרת" - לשמור טהרת דברים הקדושים שלא יטמאו

"ומעשה" - ושאר מעשה עבודת וגו'