מצודות על דברי הימים א כג כב

מצודות על דברי הימים א • פרק כג
ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יז • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"וישאום" - נשאום לנשים

"אחיהם" - קרוביהם