מצודות על דברי הימים א כג כט

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כג >>
ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יז • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"וללחם המערכת וגו'" - להכין לחם הפנים וסולת למנחת הסולת

"ולרקיקי וגו'" - והם מיני מנחות האמורים בתורה

"ולכל משורה" - להיות ממונים על מדות הלח והיבש הנצרכים בעזרה

מצודת ציון

"המערכת" - מלשון ערוכה וסדור

"ולרקיקי" - חררות דקות כמו ורקיקי מצות (ויקרא ב)

"ולמחבת" - מנחה מעשה מחבת

"ולמרבכת" - ענין חליטה ברותחין כמו מרבכת תביאנה (שם ו)

"משורה" - היא מדת הלח כמו במדה במשקל ובמשורה (שם יט)