מצודות על דברי הימים א כג


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לגברים" - לאנשים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לנצח" - מלאכת השיר נקרא בלשון נצוח כי דרך בעלי השיר לנצח זה את זה בהרמת הקול ובהכרעת הנעימה

"ושוטרים" - הם הנוגשים וכופים לעשות דברי השופטים 

מצודת דוד

"מאלה לנצח" - מאלה העמיד לנצח וגו'

"על מלאכת וגו'" - בעת עבודת המזבח

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכלים" - כי הכ"ד אלף האמורים במקרא שלפניו המה שררו בפה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מחלקות" - לחלקים

"לבני לוי" - את בני לוי היה מחלק והם גרשון וגו'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לגרשני" - לגרשון היו בנים לעדן ושמעי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני שמעי" - אין זה שמעי בן גרשון כ"א אחד מבני לעדן ושלשת בניו היו ראשי אבות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובני שמעי" - זהו בן גרשון

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לפקודה" - ענין מנוי וגזברות 

מצודת דוד

"הראש" - הוא היה בית אב הראשון בבני שמעי

"וזיזה" - הוא זינא הנזכר

"אחת" - מוסב גם על לבית אב ורצונו לומר שהיו לחבורה אחת וראש אחד להם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולברך בשמו" - הוא ברכת כהנים בנשיאת כפים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רבו למעלה" - נתרבו מאד

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישאום" - נשאום לנשים

"אחיהם" - קרוביהם

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבית אבותיהם וגו'" - לבני בית אבותיהם היו אלו ראשי האבות לכל הפקודים שבהם

"במספר שמות" - המנויין במספר זכרון שמותם לגלגלתם

"עשה המלאכה וגו'" - המשוררים השוערים והממונים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אמר דוד" - בא לתת טעם למה מנה דוד מבן עשרים הלא התורה אמרה מבן שלשים ואמר כי אמר דוד הניח ה' וגו' עד לעולם ולא יזוז עוד משם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגם ללוים" - וא"כ אין גם ללוים לשאת את המשכן ממקום למקום כמו שנשאו עד הנה ואינם אלא לשיר ודי בבן עשרים כי לעבודה בכתף הוצרך לשלשים למלאות הכח ולא לשיר

"לעבודתו" - העשוי לעבודת המשכן

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בדברי וגו'" - ר"ל אף שבדברי דוד עצמו נאמר למעלה מבן שלשים זהו כי בדברי דוד האחרונים המה ספורים מבן עשרים אבל בראשונה לא עלתה זאת על דעתו ורצה למנותם כמ"ש בתורה מבן שלשים

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מעמדם" - ר"ל הואיל והופקדו להיות מעמדם תחת יד בני אהרן וגו' א"כ די בבן עשרים

"על החצרות" - יפרש מהו עבודת בית ה' ואמר שיהיו ממונים על החצרות וגו'

"ועל טהרת" - לשמור טהרת דברים הקדושים שלא יטמאו

"ומעשה" - ושאר מעשה עבודת וגו'

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המערכת" - מלשון ערוכה וסדור

"ולרקיקי" - חררות דקות כמו ורקיקי מצות (ויקרא ב)

"ולמחבת" - מנחה מעשה מחבת

"ולמרבכת" - ענין חליטה ברותחין כמו מרבכת תביאנה (שם ו)

"משורה" - היא מדת הלח כמו במדה במשקל ובמשורה (שם יט) 

מצודת דוד

"וללחם המערכת וגו'" - להכין לחם הפנים וסולת למנחת הסולת

"ולרקיקי וגו'" - והם מיני מנחות האמורים בתורה

"ולכל משורה" - להיות ממונים על מדות הלח והיבש הנצרכים בעזרה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולעמוד וגו'" - לשורר בעת הקרבת התמידין

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולכל העלות" - להודות ולהלל בכל זמן העלאת עולות לה' לשבתות וגו' והם עולות המוספין

"במספר" - ר"ל העולות הבאים במספר הקבוע כמשפט התורה על ישראל להקריב תמיד לפני ה' ולא יעבור

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושמרו וגו'" - גם ישמרו את משמרת האהל לבל יקרב איש זר

"הקדש" - דברים המקודשים

"ומשמרת בני אהרן" - לסייע אותם בדבר הצריך לעבודת בית ה' כהפשטת עור העולה וכדומה