מפרשי רש"י על שמות כה ג


<< | מפרשי רש"י על שמותפרק כ"ה • פסוק ג' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כז • כח • לא • לז • לט • מ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(ג) וְזֹאת הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר תִּקְחוּ מֵאִתָּם זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת.

רש"י

"זהב וכסף ונחשת וגו'" - כולם באו בנדבה איש איש מה שנדבו לבו חוץ מן הכסף שבא בשוה מחצית השקל לכל אחד ולא מצינו בכל מלאכת המשכן שהוצרך שם כסף יותר שנא' (שמות לח) וכסף פקודי העדה וגו' בקע לגלגלת וגו' ושאר הכסף הבא שם בנדבה עשאוה לכלי שרת


רש"י מנוקד ומעוצב

זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת... – כֻּלָּם בָּאוּ בִנְדָבָה, אִישׁ אִישׁ מַה שֶּׁנְּדָבוֹ לִבּוֹ, חוּץ מִן הַכֶּסֶף שֶׁבָּא בְּשָׁוֶה: מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל לְכָל אֶחָד. וְלֹא מָצִינוּ בְכָל מְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן שֶׁהוּצְרַךְ שָׁם כֶּסֶף יוֹתֵר, שֶׁנֶּאֱמַר (להלן לח,כה-כו): "וְכֶסֶף פְּקוּדֵי הָעֵדָה... בֶּקַע לַגֻּלְגֹּלֶת...". וּשְׁאָר הַכֶּסֶף הַבָּא שָׁם בִּנְדָבָה (להלן לה,כד) עֲשָׂאוּהוּ לִכְלֵי שָׁרֵת.

מפרשי רש"י

זהב. כולם באו בנדבה כו' חוץ מן הכסף כו' – ע"כ הוכרח רש"י לומר כן אע"ג שגם כסף בא בנדבה כמו שמשמע מלשונו בסמוך 'ג' תרומות כו’ ואחת תרומות המשכן נדבת כל אחד ואחד שלש עשרה דברים כו’' משמע שכל הי"ג דברים באו בנדבה וגם הכסף אחד מהן, אלא מדכתיב אחריו "ועשו לי מקדש וגו'" ולמקדש דהיינו המשכן לא מצינו שהוצרך שם כסף יותר מכסף של בקע לגלגולת כמו שאומר בפירוש, לכך פירש דכסף דהכא לא מיירי בכסף של נדבה אבל מ"מ גם כסף הביאו לנדבה בתוך הי"ג דברים ועשו כלי שרת: