מפרשי רש"י על שמות יב לה


שמות יב:לה


פסוק

(לה) וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיִּשְׁאֲלוּ מִמִּצְרַיִם כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי זָהָב וּשְׂמָלֹת.

רש"י

"כדבר משה" - שאמר להם במצרים (שמות יא) וישאלו איש מאת רעהו

"ושמלות" - אף הן היו חשובות להם מן הכסף ומן הזהב והמאוחר בפסוק חשוב (מכילתא)

מפרשי רש"י

ביאורי מהרא"י

כלי כסף וכלי זהב ושמלות. גבי הצוואה לא כתב "ושמלות" אע"ג דחשובין היו להן יותר מן הכל כדפירש רש"י, משום דהקדוש ברוך הוא לא רצה לצוותם על השמלות שלא יהו נכשלין בדבר הש"י, דאולי ישאלון כסות ע"ז כדכתיב לעיל לגבי יעקב "והטהרו והחליפו שמלותיכם" כדפירש רש"י שם, ומכל מקום בשביל הנאתם לא עיכב על ידם לשאלם. ובפרשת שמות נמי כתב "ושמלות" והתם איירי בדבר ה' אל משה, היינו משום דגלה וסיפר לו המקום מה שעתידין לעשות ולא יעכב על ידם, אבל כאן דכתב "נא" לשון בקשה לא רצה להשיאם לכך שישאלו שמלות.