פתיחת התפריט הראשי

פסוק

(ד) וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו.

רש"י

"וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו" - (תנחומא; מ"ר) מפני המחלוקת שכבר זה בידם סרחון רביעי, חטאו בעגל - (שמות לב, יא) ויחל משה, במתאוננים - (במדבר יא, ב) ויתפלל משה, במרגלים (שם יד, יג) - ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים, במחלוקתו של קרח נתרשלו ידיו. משל לבן מלך שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו פעם ושתים ושלש כשסרח רביעית נתרשלו ידי האוהב ההוא אמר עד מתי אטריח על המלך שמא לא יקבל עוד ממני:

מפרשי רש"י

מזרחי (רא"ם) (כל הפרק)

ויפול על פניו. מפני המחלוקת שכבר זה בידם סרחון רביעי, חטאו בעגל ויחל משה, במתאוננים ויתפלל משה, במרגלים ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים, במחלוקתו של קרח נתרשלו ידיו. – במדבר רבה ובתנחומא, והוא סותר למה שפירש רש"י ז"ל בפרשת אלה הדברים "וחצרות - מחלקותו של קרח", שהרי כתוב "ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן" שמשם שולחו המרגלים, אלמא מחלוקתו של קרח קדמה לשלוח המרגלים, ושמא הן אגדות חלוקת והרב ז"ל הביא את שתיהן, וכבר הארכתי על זה בתחילת פרשת בראשית ע"ש: