מפרשי רש"י על במדבר טז כד


מפרשי רש"י על במדבר • פרק טז
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יד • טו • טז • יז • יט • כב • כד • כז • כח • כט • ל • 


פסוק

(כד) דַּבֵּר אֶל הָעֵדָה לֵאמֹר הֵעָלוּ מִסָּבִיב לְמִשְׁכַּן קֹרַח דָּתָן וַאֲבִירָם.

רש"י

"העלו וגו'" - כתרגומו אסתלקו מסביבות משכן קרח


מפרשי רש"י

[לז] הסתלקו מסביבות משכן. פירוש, שאין "העלו מסביב למשכן" שיהיו עולין למשכן קרח, דזה לא יתכן, שלמה יהיו עולין, אלא שיסלקו ממשכן קרח, כי כן משמע לשון נפעל של עליה, כמו "ונעלה הענן" (לעיל ט, כא), שהוא סילוק הענן (אונקלוס שם). ולמ"ד של "למשכן" כך פירושו, שיסתלק ממקום שהם עתה סביב למשכן. ומה שמפרש הרב 'הסתלקו מסביבות משכן', אינו רוצה לומר שיהיה הלמ"ד נוסף כמו שפירש הרא"ם, דזה לא יתכן, דהוי ליה (לרש"י) לפרושי שהלמ"ד נוספת, אלא שרש"י מפרש הענין, שיסתלקו מסביבות המשכן, דהוא המקום שהוא סביב למשכן. והלמ"ד כמשמעה, שרוצה לומר העלו ממקום שאתם שם, דהיינו סביב למשכן: