פתיחת התפריט הראשי

מכילתא על שמות כא לד


קכ. בעל הבור ישלם. מכל מקום

קכא. כסף ישיב לבעליו אין לי אלא כסף, בהמה מנין- הרי אתה דן. נאמר כאן והמת יהיה לו, ונאמר להלן והמת יהיה לו. מה להלן בהמה אף כאן בהמה, מה כאן כסף אף להלן כסף.

קכב. והמת יהיה לו . לניזק. אתה אומר לניזק, או אינו אלא למזיק. אמרת (אלו) כן היה, מה תלמוד לומר והמת יהיה לו לניזק (אלא), מגדן ששמין דמי נבלתו ומנכה לו דמי נזקו.


ראו גם: התורה והמצוה על שמות כא לד - פירוש מלבי"ם על המכילתא.קיצור דרך: mdrjhlka-jm-21-34