ירושלמי מעשרות

מסכת מעשרות

לפי הלכות

מסכת מעשרות ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי