פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי מעשרות א ה

<< | ירושלמי · מסכת מעשרות · פרק א · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ה משנהעריכה

העיגול משיחליקנו מחליקין בתאנים ובענבים של טבל רבי יהודה אוסר המחליק בענבים לא הוכשר ר' יהודה אומר הוכשר וגרוגרות משידות ומגורה משיעגל היה דש בחבית ומעגל במגורה נשברה החבית ונפתחה המגורה לא יאכל מהן עראי רבי יוסי מתיר

הלכה ה גמראעריכה

חנניא בריה דרבי יסא אמר מה פליגין רבי יודה ורבנין בטבל שנטבל מדבריהן אבל טבל שנטבל דבר תורה אוף רבנין מודיי רבי מנא אמר לה סתם רבי אבין בשם רבי יוחנן רבי יודן כדעתיה ורבנין כדעתון דתני זית שפיצעו בידים מסואבות לא הוכשרו לסופגן במלח הוכשרו לידע יש בו מים לא הוכשרו רבי יודן אמר הוכשרו רבנין אמרין במימיו הוא בודק רבי יודה אומר בגופו הוא בודק והכא רבנין אמרין במימיו הוא מחליק רבי יודא [אמר] בשיש שלו [הוא] מחליק רבי אמר לרבי שמעון בריה עלה והבא לנו גרוגרות מן החבית אמר ליה ואינו אסור משום מוקצה אמר ליה ואדיין את לזו אין לך אסור משום מוקצה אלא תאינים וענבים בלבד אמר רבי שמואל בר סיסרטאי מפני שהן מסריחות בנתיים ר' זעירא בעי קומי רבי יסא לא מסתברא באילין פיצוליי אילין הוה עובדא אמר ליה אוף אנא סבר כן אתא רבי יוסי בי רבי בון רבי יצחק בר ביסנא בשם רבי יוחנן באילין פיצולייא הוה עובדא אמר ליה אין לך אסור משום מוקצה אלא תאנים וענבים בלבד רבי יעקב בר זבדי בשם רבי אבהו הדא דתימא לעניין שבת אבל לעניין מעשרות כל הדברים יש להן מוקצה אמר רבי מתניתא אמרה כן גרוגרות משידוש ומגורה משיעגיל אמר רבי יוחנן דברי שונה ראשון לא התחתון צריך לעליון ולא העליון צריך לתחתון דברי שונה אחרון [התחתון] צריך לעליון ולא העליון צריך לתחתון דברי שונה אחרון [התחתון] צריך לעליון ולא העליון צריך להתחתון אמר רבי לעזר דרבי מאיר היא א"ל דלא תסבור מימר סתמא ור' יוסי היא הלכה כסתמא לפום כן צריך מימר דרבי מאיר היא דרבי מאיר ור' יוסי הלכה כר' יוסי