פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי מעשרות א ג

<< | ירושלמי · מסכת מעשרות · פרק א · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ג משנהעריכה

ובירק הקישואין והדלועין והאבטיחין והמלפפונות התפוחים והאתרוגים חייבים גדולים וקטנים רבי שמעון פוטר את האתרוגים בקוטנן החייב בשקדים המרים פטור מן המתוקים החייב במתוקים פטור מן המרים

הלכה ג גמראעריכה

תמן תנינן הלוקח שדה ירק בסוריא עד שלא באו לעונת המעשרות חייב משבאו לעונת המעשרות פטור ולוקט כדרכו ולוקח וכא את אמר הכין חזקיה אמר בשדה של קישואין ושל דילועין היא מתניתא אמר רבי זעירא אפילו תימר בשדה ירק עצמו עוד הוא יש לו גבול משיביא שלש פתילות נהוראי בר שיניא אמר משום רבי שמעון תפוחים קטנים פטורים תפוחים גדולים חייבים תפוחי מילי מילה בין גדולים בין קטנים חייבים ודא מתניתא מה היא מאן דאמר קטנים במחלוקת מאן דאמר תפוחי מילי מילה דברי הכל אתרוג הבוסר רבי עקיבה אומר אינו פרי וחכמים אומרים פרי רבי אילא רבי יסא בשם רבי לעזר אתיא דרבי שמעון בשיטת רבי עקיבה רבו כמה דרבי עקיבה אמר אינו פרי כן רבי שמעון אומר אינו פרי אמר רבי יוסי כל שהוא כשר ללולב חייב במעשרות וכל שאינו כשר ללולב אינו חייב במעשרות התיבון הרי המנומר הרי גדל בטפוס הרי עשוי ככדור הרי הוא פסול ללולב וחייב במעשרות מסתברא רבי שמעון יודי לרבי עקיבה ורבי עקיבה לא יודי לר"ש ר"ש יודי לר"ע דכתיב פרי ואינו פרי ר"ע לא יודי לר"ש הרי המנומר הרי גדל בטפוס הרי עשוי ככדור הרי הוא פסול ללולב וחייב במעשרות החייב בשקדים המרים פטור במתוקים קטנים החייב במתוקים קטנים פטור במרים גדולים תני רבי ישמעאל בי רבי יוסי משום אביו שקידים המרים הרי אלו פטורין ומתוקים אינן חייבים עד שתפרוש קליפתן החיצונה הורי רבי חנינא בציפורין כהדא דרבי ישמעאל בי רבי יוסי במה הורי ציפוראי אמרי במרים רבי זעירא אמר במתוקים אמר רבי יוחנן ירדו לכאן נתחייבו עלו כבר נפטרו הורי רבי פינחס כיון שראה שלשה שפירשה קליפתן החיצונה שהוא תורם את כל הקופה אמר רבי מנא ובלבד שלא יתרום מקופה על חבירתה