ירושלמי בבא מציעא

מסכת בבא מציעא

לפי הלכות

מסכת בבא מציעא ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי