ירושלמי בבא מציעא ה א

<< | ירושלמי · מסכת בבא מציעא · פרק ה · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה א משנהעריכה

אי זהו נשך ואי זהו תרבית אי זהו נשך המלוה סלע בחמשה דינרין וסאתים חטים בשלש מפני שהוא נושך ואי זהו תרבית המרבה בפירות כיצד לקח הימינו חטים מדינר זהב הכור וכן השער עמדו חטים בשלשים דינר אמר לו תן לי חיטיי שאני מוכרן ולוקח אני בהן יין אמר לו הרי חיטיך עשויות עלי בשלשים דינר והרי לך אצלי בהן יין ויין אין לו המלוה את חבירו לא ידור בחצירו חנם ולא ישכור ממנו בפחות מפני שהוא רבית

הלכה א גמראעריכה

א"ר ינאי זהו רבית שיוצא בדיינין בעו קומי ר יוחנן רבית מהו שיצא בדיינין אמר לו אם מזו אין אנו מניחין לגדולי ארץ ישראל כלום מודי ר יוחנן שאין שטר זוקק לחבירו מודה רבי יוחנן שאם היה השטר קיים דמגבין ליה אי זהו תרבית תני ישראל שהלוה בריבית לישראל אינו גובה לו את הקרן ולא את הריבית דברי ר מאיר וחכמים אומרים גובה את הקרן ולא את הריבית כתיב את כספך אל תתן לו בנשך אין לי אלא נשך בכסף וריבית באוכל נשך באוכל וריבית בכסף מניין תלמוד לומר אל תקח מאתו נשך ותרבית הקיש נשך לתרבית ותרבית לנשך מה נשך כסף אף תרבית כסף מה תרבית אוכל אף נשך אוכל לקח ממנו חטים א"ר בא בר כהנא השער שהוא יפה לעולם פחות מיכן ווי לזבונא יותר מיכן ווי למזבנה אמר לו תן לי חיטיי שאני מוכרן במה קנה רב נחמן בר יעקב סבר מימר חייב להעמיד לחבירו המלוה את חבירו חד בר נש אשאל לחבריה דינרין אשרוניה גו ביתיה א"ל הב לי אגר ביתי א"ל הב לי דינריי אתא עובד קומי רבי בא בר מינא א"ל וקים ליה מה דהוה חמי מישרי תני יש דברים שהן רבית ומותרין כיצד לוקח אדם שטרות חברו בפחות ומלוותו של חבירי בפחות ואינו חושש משום רבית ויש דברים שאינן רבית ואסורין משום הערמית רבית כיצד קיבל הימינו שדה בעשרה כור חיטין ואמר לו תן לי סלע אחד אמר לו אין לי אלא כור אחד חיטין טול לך וחזר ולקח ממנו בעשרים וארבע אין זה רבית אבל אסור משום הערמית רבית א"ל לית את צריך והב אגר כלים או אגר הכתפין אקולי וסב דינרך ר לא אמר בנותן לו שכר רגלו ור זירא אמר נעשה כמשכיר לו דירה ביוקר