ירושלמי בבא מציעא ג ב


<< | ירושלמי · מסכת בבא מציעא · פרק ג · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנהעריכה

השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל משלם לשוכר א"ר יוסי כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של זה הלא תחזור הפרה לבעלים

הלכה ב גמראעריכה

ויש לו רשות להשאיל ולא כן תני רבי חייה אין השואל רשאי להשאיל ולא השוכר רשאי להשכיר ולא השואל רשאי להשכיר ולא השוכר רשאי להשאיל אלא אם כן נטל רשות מן הבעלים רבי לא בשם רבי ינאי והוא שנתן לו להשכיר וכא והוא שנתן לו רשות לעשות בה אפיטרופא ר אבהו שאל שאלוה בעלים משוכר ומתה כדרכה ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל משלם לשוכר ואין כיני אפילו אכלוה א"ר אבינא אכלו שלהן אכלו א"ר יוסה היאך הלה עושה סחורה בפרה של זה אלא תחזור פרה לבעלים