ירושלמי בבא מציעא ב ט

<< | ירושלמי · מסכת בבא מציעא · פרק ב · הלכה ט | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ט משנהעריכה

מצא ספרים קורא בהן אחת לשלשים יום, ואם אינו יודע לקרות גוללן, אבל לא ילמד בהן בתחילה ולא יקרא אחר עמו. מצא כסות מנערה אחת לשלשים יום ושוטחה לצורכה אבל לא לכבודו. כלי כסף וכלי נחושת משתמש בהן לצורכן אבל לא לשוחקן. כלי זהב וכלי זכוכית לא יגע בהן עד שיבוא אליהו. מצא שק או קופה אם אין דרכו ליטול הרי זה לא יטול.

הלכה ט גמראעריכה

תני מצא ספרים קורא בהן אחת לשלשים יום, אם אינו יודע לקרות גוללן, ולא יקרא פרשה וישנה ולא יקרא פרשה ויתרגם ולא יפתח בו יותר משלשה דפין ולא יקרו בו שלשה בכרך אחד, במה דברים אמורים בחדשים אבל בישנים שנים עשר חדש. כלי כסף משתמש בהן בצונין אבל לא בחמין מפני שמשחירן, כלי נחושת משתמש בהן בחמין אבל לא על ידי האור מפני שמפחיתן, מגריפות וקרדומות משתמש בהן ברך אבל לא בקשה, מגריפה מקבל בה את הטיט ומדיחה ומניחה במקומה, קורדום מבקע בו עצים אבל לא צינים ועצי זית. כשם שאת אומר במוצא כך אתה אומר במפקיד. והמפקיד כסות אצל חבירו מנערה אחת לשלשים יום, ואם היתה מרובה גובה שכרו ממנה.