תלמוד בבלי

תלמוד בבלי - גמרא | רש"י | תוספות | עין משפטשלימות: 75% | ראשונים נוספים
על הש"ס: ראשונים | אחרונים

מתני' אהמפקיד מעות אצל חברו צררן והפשילן לאחוריו באו שמסרם לבנו ולבתו הקטנים ונעל בפניהם שלא כראוי חייב שלא שימר כדרך השומרים ואם שימר כדרך השומרים פטור:

גמ' בשלמא כולהו שלא שימר כדרך השומרים אלא צררן והפשילן לאחוריו מאי הוה ליה למיעבד אמר רבא א"ר יצחק אמר קרא (דברים יד, כה) וצרת הכסף בידך גאע"פ שצרורין יהיו בידך וא"ר יצחק לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידו שנאמר וצרת הכסף בידך וא"ר יצחק לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו וא"ר יצחק אין הברכה מצוייה אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר (דברים כח, ח) יצו ה' אתך את הברכה באסמיך תנא דבי רבי ישמעאל אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך ת"ר דההולך למוד את גורנו אומר יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתשלח ברכה במעשה ידינו התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה מדד ואח"כ בירך הרי זה תפילת שוא הלפי שאין הברכה מצוייה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך אמר שמואל וכספים אין להם שמירה אלא בקרקע אמר רבא ומודי שמואל זבערב שבת בין השמשות דלא אטרחוהו רבנן חואי שהא למוצאי שבת שיעור למקברינהו ולא קברינהו מחייב טואי צורבא מרבנן הוא סבר דלמא מיבעי ליה זוזי לאבדלתא והאידנא דשכיחי גשושאי אין להן שמירה אלא בשמי קורה והאידנא דשכיחי פרומאי אין להם שמירה אלא ביני אורבי אמר רבא ומודה שמואל בכותל (אי נמי בין הקרנות) יוהאידנא דשכיחי טפוחאי אין להן שמירה אלא בטפח הסמוך לקרקע או בטפח הסמוך לשמי קורה א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי התם תנן כחמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער רשב"ג אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו ותנא כמה חפישת הכלב ג' טפחים הכא מאי מי בעינן שלשה טפחים או לא אמר ליה התם משום ריחא בעינן ג' טפחים הכא משום איכסויי מעינא לא בעינן ג' טפחים וכמה אמר רפרם מסיכרא לטפח ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה אותבינהו בצריפא דאורבני איגנוב אמר רב יוסף מאע"ג דלענין גנבי נטירותא היא לענין נורא פשיעותא היא הוה תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב ואיכא דאמרי אע"ג דלענין נורא פשיעותא היא לענין גנבי נטירותא היא ותחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור והילכתא תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה א"ל הב לי זוזאי א"ל לא ידענא היכא אותבינהו אתא לקמיה דרבא א"ל נכל לא ידענא פשיעותא היא זיל שלים סההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה אשלמינהו לאימיה ואותבינהו בקרטליתא ואיגנוב אמר רבא היכי נדיינו דייני להאי דינא נימא ליה לדידיה זיל שלים אמר

מתני' צררן - בסודרו והפשילן לאחוריו:

גמ' מאי הוה ליה למיעבד - הרי צררן:

מצוי בידו - לא יפקידנו לאחרים במקום אחר שאם תזדמן לו סחורה לשכר יהא מזומן לו:

תחת ידו - להיות מזומן לו לצורך ריוח הבא פתאום:

אין הברכה - שמתברך ורבה מאליו פויישו"ן בלעז:

באסמיך - דריש ליה לשון דבר הסמוי מן העין:

שאין העין שולטת בו - שנאמר באסמיך לשון גנזים:

אין להם שמירה כו' - דאם לא שמרן ונגנבו פשיעה היא:

ואם צורבא מרבנן הוא - המפקיד שהוא חרד על מצות הבדלה על הכוס אמר השומר דלמא מיבעי ליה זוזי לאבדלתא להכי לא קברינהו ופטור:

גשושאי - מגששין בקרקע בשפודין של ברזל להכיר מקום שתחתיו חלל:

בשמי קורה - בגג מתחתיו:

פרומאי - שוברי התקרה:

ביני אורבי - בין שורות הבנין בכותל:

טפוחאי - מטפחים בכותל לידע אם יש שם חלל:

או בטפח הסמוך כו' - וכולן בכותל:

הרי הוא כמבוער - ואין צריך לבערו דאין כאן עוד בל יראה:

הכא מאי - לענין שמירת כספים:

משום ריחא - שהכלב מריח וחופש אחריו והרי הוא מוציאו ונראה:

מסיכרא - שם מקום:

צריפא דאורבני - בית קטן עגול כמין כובע שעושין ציידי עופות לארוב:

דאורבני - של ערבה היה:

אע"ג דלענין גנבי נטירותא היא - אפילו בלא קבורה שאין גנבי' הולכין שם לגנוב שאין ממון מצוי שם:

תחלתו בפשיעה - שמא תפול שם דליקה ונמצא פשע שלא קברן:

וסופו באונס - שהרי נגנבו וגניבה לשומר חנם אונס הוא:

אשלמינהו - מסרן לאמו:

קרטליתא - ארגז אשקר"א בלע"ז:

נימא ליה לדידיה [זיל] שלים - דשומר שמסר לשומר חייב:

תוספות

עריכה

אמר שמואל כספים אין להם שמירה כו'. צריך עיון אם שמרם בקרקע ונגנבו משם אם שומר שכר חייב ובפרק הכונס (ב"ק דף נז ושם ד"ה כגון) משמע דחייב. דפריך אביי לרב יוסף והאמר ר' יוחנן הטוען טענת גנב באבידה משלם תשלומי כפל ואי שומר אבידה שומר שכר הוי קרנא בעי לשלומי ומאי פריך דלוקמא בטוען שנגנבה באונס כגון שהעמיק בקרקע ק' אמות או שתקפתו שינה או חולי אלמא כל גניבה לא הויא אונס אלא לסטים מזויין וכן בתר הכי דמייתי לא אי אמרת בשומר חנם שכן משלם כפל ואי לסטים מזויין גנב הוא שומר שכר נמי משלם כפל משמע דמשום גניבה לא מפטר שומר שכר אם לא בטענת גניבת ליסטים מזויין מיהו הנהו יש לדחות דה"מ למימר וליטעמיך דבלאו הכי נמי מצי למימר וליטעמיך אפי' גזלן הוא תמצא שומר שכר משלם כפל בבעלים ויש להביא ראיה מפ' השואל (לקמן דף צה. ושם) דכי יליף גניבה ואבידה בשואל משומר שכר פריך מה לשומר שכר שכן משלם כפל בטענת ליסטין מזויין ומשני אי בעית אימא גזלן הוא משמע שאין שום גניבה שיפטר בה שומר שכר אך תמהון גדול הוא למה לא יהא אונס אם העמיק בקרקע ק' אמות דמאי ה"ל תו למיעבד או אם תקפתו שינה או חולי גדול ואיך יתכן ששום גניבה לא נמצא שתהא אונס גמור כליסטין מזויין ולרבה אית ליה בסוף הפועלים (לקמן דף צג:) דאי על בעידנא דעיילי אינשי פטור א"כ תמצא גניבת אונס בשומר שכר ומיהו יש לדחות דרבה יסבור כאידך שינויא דקרנא עדיף כרב יוסף בהכונס (ב"ק דף נז:) ומ"מ אין סברא כלל שלא נמצא גניבת אונס שיפטר בה שומר שכר ואין לתרץ דהואיל וחייב רחמנא שומר שכר בגניבה אע"פ שהיא קרובה לאונס כדאמר בהשואל (לקמן ד' צד:) חייב אף בכל גניבת אונס דהא בליסטין מזויין הוא פטור אע"ג דגנב הוא לרב יוסף א"כ מאי משני בהשואל (דף צה.) לסטין מזויין גזלן הוא אכתי איכא למיפרך מה לשומר שכר שכן משלם כפל בטענת גניבת אונס תאמר בשואל דכי נילף שחייב בגניבה ואבידה לא ישלם כפל אפילו בטענת גניבת אונס דמסתמא הוא חייב קרן בכל אונסין דכעין זה פריך פ"ק דמנחות (דף ה:) גבי הצאן להוציא הטרפה ובפרק שור שנגח ד' וה' (ב"ק דף מ:) גבי שור האצטדין מהו לגבי מזבח ונראה דכיון דאתי שואל מק"ו דשומר שכר אין לחייבו בגניבת אונס בקרן ודיו לבא מן הדין להיות כנדון דשומר שכר פטור מגניבת אונס אף שואל כן וא"ת וגניבת אונס בשואל לפי האמת מנ"ל דלא מצינו ששואל פטור אלא במתה מחמת מלאכה דמשומר שכר לא אתי כדפי' וי"ל דנפקא לן מוכי ישאל איש וי"ו מוסיף על עניין ראשון והוי כאילו כתיב גניבה ואבידה להדיא בשואל וכיון דכתיב ביה גניבה ואבידה ואונסין ליכא למפטריה בגניבת אונס והא דיליף בברייתא מק"ו היינו אילו לא נאמר קרא הייתי אומר ק"ו:

שאין הכלב יכול לחפש אחריו. ואם תאמר והלא פטור לבדוק חור מפני סכנת עקרב וי"ל דהכא יכול לפנות המפולת א"נ הכא שיש שם חמץ בודאי אינו פטור משום חששת עקרב דהא מבעיא לן בפסחים (דף י:) ככר בפי נחש צריך חבר להוציאו או לאו:

ה"ג ר"ח הילכתא תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב: וכן מוכח בשלהי הפועלים (לקמן דף צג:) דהלכתא דחייב דפריך אביי אי הכי תחלתו בפשיעה וסופו באונס הוא וחייב וכן מוכח ריש פרק הכונס (ב"ק דף נו.) ודוקא היכא שיכול להיות שהאונס לא היה נארע אם לא פשע בתחלה אבל פשע בה ויצאת לאגם ומתה פטור דמלאך המות מה לי וכו' וצריך לומר דצריפא דאורבני הוי שמירה מעליא לזוזי לענין גנבי כמו קרקע להכי קרי ליה לענין גנבי אונס:

עין משפט ונר מצוה

עריכה

פב א מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ו', סמ"ג עשין פח, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ':

פג ב מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ"א:

פד ג מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ':

פה ד ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כ"ב, סמג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ל סעיף ב', [ רב אלפס ברכות פ"ט דף מח. ]:

פו ו מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ד', סמ"ג עשין פח, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ט"ו, [ רב אלפס כאן, ועוד לעיל בפירקין דף פ]:

פז ז ח ט מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ה' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ט"ז:

פח י מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ט"ו:

פט כ מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה י"א, סמג עשין לט, טור ושו"ע או"ח סי' תל"ג סעיף ח':

צ ל מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ד', סמ"ג עשין פח, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ט"ו:

צא מ מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ו':

צב נ מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ז':

צג ס מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ"ג:


ראשונים נוספים

 

 

 

 

קישורים חיצוניים