אבן עזרא על בראשית לא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

דברי בני לבן — בנים זכרים היו לו, וכן הוא אומר: "ויתן ביד בניו" (בראשית ל, לה):

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

את פני אביכן — ראיתי בפניו שאיננו עמי כתמול שלשום. או ישוב איננו אל פני, כמו: "פני ה' חלקם" (איכה ד, טז):

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

התל בי — מלה זרה, בעבור היות התי"ו רפה, כי עיקרו להדגש, כמו: "ויהתל בהם אליהו" (מלכים א יח, כז), דרך לעג. עשרת מונים — מלשון "מנה את העם" (שמואל ב כד, א בשינויים). והטעם, עשרה במספר. או הזכיר עשרה, בעבור היותו סך חשבון:

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וזה שאמר: עקודים יהיה שכרך, ידוע שהחליף משכורתו לקחת עקודים לבדם, וכן פעם אחרת נקודים:

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויצל אלהים — כטעם "וינצלו את מצרים" (שמות יב, לו), ושניהם מגזרת "הצילני נא" (בראשית לב, יב), ואם היא מעט רחוק. וזה שאמר יעקב לנשיו – גם הוא אמת, שראה זה בחלום, כי השם יעזרהו לחזק הצאן ולהוליד גם בלא מקלות:

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אנכי האל בית אל — טעמו: "האל, אל בית אל". וכן: "ועץ הדעת, דעת טוב ורע" (בראשית ב, ט):

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כי מכרנו — כאילו מכרנו; שלא עשה כמשפט האבות עם הבנות, רק אמר: שמור צאני וקח בנותי במשכורתך:

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

רכש — מגזרת "רכוש" (דברי הימים א כח, א):

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ולבן הלך לגזז את צאנו — שהיה ביד בניו, רחוק שלשה ימים, כאשר הוא כתוב (בראשית ל,לה-לו). על כן "ויוגד ללבן ביום השלישי" (פס' כב). התרפים — יש אומרים שהוא כלי נחשת העשוי לדעת חלקי השעות. ואחרים אמרו, כי יש כח בחכמי המזלות לעשות צורה, בשעות ידועות תדבר הצורה; והעד שלהם, "כי התרפים דברו און" (זכריה י, ב). ופירוש הפסוק איננו כן. והקרוב אלי, שהתרפים הם על צורת בני אדם, והיא עשויה לקבל כח עליונים; ולא אוכל לפרש. והעד שהתרפים כן, התרפים ששמה מיכל בת שאול במיטה, עד שחשבו שומרי הבית שהם דוד (שמואל א יט, יג). והפסוק שאמר: "אין אפוד ותרפים" (הושע ג, ד), יש לו ב' פירושים: האחד, שאמר: אין מלך ואין שר בישראל, כי השם לא בחר מלך, רק ממשפחת דוד, על כן אמר בפסוק השני: "ובקשו את ה' אלהיהם". ואין זבח ומצבה, לעבודה זרה. ואין אפוד, שהיו עובדי הבעל עושים כדמות אפוד משה, על כן אמר "אפוד" ולא אמר "האפוד", כמו "הגישה האפוד" (שמואל א כג, ט). ו"אפוד ירד בידו" (שמואל א כג, ו) איננו אפוד שעשה משה, ובמקומו אפרשנו בראיות גמורות אם גומר השם עלי. והפירוש הב', שלא יעבדו השם ולא עבודה זרה. והנה התרפים, קראם לבן אלהיו. ויש אומרים שרחל גנבתם לבטל עבודת כוכבים מאביה. ואילו היה כן, למה הוליכה אותם עמה ולא טמנתם בדרך? והקרוב, שהיה לבן אביה יודע מזלות, ופחדה שאביה יסתכל במזלות לדעת אי זה דרך ברחו:

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

את לב — לא גנב יעקב כי אם דעתו, כי עיקר הדעת בלב:

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויבא אלהים אל לבן הארמי — קודם "וידבק אותו" (פס' כג); ופירושו, וכבר בא אלהים. וכבר הראיתיך רבים כמוהו. ובא השם לכבוד יעקב. מטוב ועד רע — שתחשוב אתה שהוא טוב לו, לא תדבר לו להשיבו:

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ולבן תקע את אחָיו — עם אחיו. אהל יעקב מושך עצמו ואחר עמו, וכן הוא: ויעקב תקע את אהלו בהר, ולבן תקע את אהלו עם אחיו בהר הגלעד:

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הסכלת עשו — שם הפועל, והוא סמוך, ויחסר "זה" או "כן":

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

יש לאל — כח, כמו: "כגבר אין איל" (תהלים פח, ה):

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נכסוף — שם הפועל מבניין נפעל, כמו: "אם נלחום נלחם בם" (שופטים יא, כה). ומלת נכספת, כמו "התאוית", וכן: "יכסוף לִטְרֹף" (תהלים יז, יב):

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לא יחיה — רק אהרגנו. ויש אומרים שהיה דרך תפילה, על כן מתה רחל בדרך. אם כן, יודיענו: מי התפלל על אשת פנחס? (שמואל א ד יט-כ):

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויבא לבן באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהות — שאוהל אחד היה לשתיהן; או באוהל כל אחת מהן. ואחר כן שב פעם שנית אל אוהל לאה; והעד, ויצא מאהל לאה. גם זה נכון, שהיה אוהל ליעקב בין אוהל לאה ובין אוהל רחל. והקרוב אלי, שהכתוב אחז דרך קצרה, ואיחר להזכיר אוהל רחל; וכן היה: בא באוהל יעקב, ואחר כך באוהל לאה, ואחר כך באוהל רחל, ואחר כך באוהל שתי האמהות. והטעם, שביקש באוהל יעקב ובאוהל לאה ובאוהל שתי האמהות, ולא מצא, כי לא היה שם כלום; ובעת צאתו מאוהל לאה, ובא באוהל רחל שהיו התרפים שם, כבר לקחתם רחל ושמה בכר הגמל:

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויש מפרשים בְּכַר – כדמות מרדעת. והנכון בעיני, שכר הגמל – כמו "שלחו כר מושל ארץ" (ישעיהו טז, א), וכן "בכרכרות" (ישעיהו סו, כ). ומנהג הכר או הרוכב עליו יקרא "הכרי" (מלכים ב יא, יט). והנה רחל לקחה התרפים, ושמה אותם במקום ששם כר הגמל ותשב עליהם, ולא היתה באוהל:

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כי דלקת — רדפת, וכן: "ידלק עני" (תהלים י, ב):

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אנכי אחטנה — אם היתה טריפה, החטא היה עלי, ופרעתי כמוה. גנבתי יום — היו"ד נוסף, כיו"ד "מלאתי" (ישעיהו א, כא); וכן הוא: גנובת יום או לילה, מידי תבקשנה:

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ופחד יצחק — יראת יצחק את השם היא הועילתני, כי זכות האב תועיל לבן. מ"ם ריקם נוסף, והוא שם. וימצא עם יחיד זכר ונקבה, ועם רבים. וכן מ"ם "אמנם", גם "חנם":

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ולבנותי מה אעשה — הוסיף לבאר, וכן [הוא]: ולבנותי אלה, מה אוכל לעשות להם?:

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצבה — שהציב אותה:

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

גל — שיגולו שם אבנים עד שהתחברו. גם קראה מצפה:

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ותרגום גלעדיגר שהדותא:

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וטעם יצף ה׳ — כמו "ה׳ יראה" (בראשית כב, יד); וכן: "צופה נתתיך" (יחזקאל ג, יז).

כי נסתר — אנחנו, שיהיה כל אחד ממנו רחוק מחברו ולא יראנו, השם רואהו.

וטעם אשר אמר, שב אל לבן. ויעקב קרא מצפה, בעבור שאמר לו יצף ה׳:

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אם תענה את בנותי — אמר הגאון, פירושו אם לא תשכב עם נשיך. וזאת לשון נכריה, לא נשמע כמוהו בכל המקרא; ואם היה כמשמעו, מה יזיק? והטעם, שאל יעשה להם רע ויכריחם על דבר שאין חפיצות בו:

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אשר יריתי — הוא ואחיו שירו אבנים, מגזרת "ירה בים" (שמות טו, ד), וירים אל מקום אחד:

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לא אעבור — ברית זה הגל, כמו: "עברו... חק" (ישעיהו כד, ה).

וטעם לרעה — לעשות רע. ויש אומרים: לא תעבור אלי אתה להרע לי, גם אני כן.

כל אחד אמר: ישפוט בינינו אלהי אבותינו. ויעקב אמר על אלהי אברהם, ולבן אמר על אלהי נחור אבי אביו, שהיה עובד עבודת כוכבים; וכן העיד יהושע (יהושע כד, ב):

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וישבע יעקב בפחד אביו — במי שהיה אביו מפחד ממנו. ויש אומר, זה הפחד רמז ליום העקידה; ואיננו רחוק: