א והוה פתגם נבואה מן קדם יי עמי למימר:

ב בר אדם הוכח ית יתבי ירושלם וחוי להון ית תועבתהון:

ג ותימר כדנן אמר יי אלהים ליתבי ירושלם תותבתכון וילדותכון מארעא כנענאי תמן אתגליתי על אברהם אבוכון בין בתריא ואודעתיה דאתון נחתין למצרים בדרע מרומם אנא פרק יתכון ובזכות אבהתכון אנא מתריך מן קדמיכון ית אמוראי ומשיצי ית חתאי:

ד ואף כד נחתו אבהתכון למצרים תותבין בארעא דלא דילהון משעבדין ומענן להון הות כנשתא דישראל דמיא לולדא די רמיש על אפי ברא דלא אתפסק שוריה ובמיא לא אשתטיף לאתנקאה ובמלח לא אתמלח ובאיסורין לא אתאסר:

ה לא חסת עליכון עינא דפרעה למעבד לכון טבא חדא לאנחא לכון משעבודכון לרחמא עליכון וגזר עליכון גזרת גמירא למרמי דכוריכון בנהרא לאבדא יתכון בעדן דהויתון במצרים:

ו ועל דכרן קים אבהתכון קדמי אתגליתי למפרקכון ארי גלי קדמי ארי אתון מענן בשעבודכון ואמרית לכון בדמא דמהולתא אחוס עליכון ואמרית לכון בדם פסחא אפרוק יתכון:

ז רבבת כצימחי חקלא יהבתיכון וסגיתון ותקיפתון והויתון לזרעין ולשבטין וכעובדי אבהתכון תקניא עידן פורקן כנישתכון מטא ארי אתון משעבדין ומענן:

ח ואתגליתי על משה באסנא ארי גלי קדמי ארי מטא זמן פורקניכון ואגנית במימרי עליכון ואעדיתי חוביכון וקימית במימרי למפרק יתכון כמא דקימית לאבהתכון אמר יי אלהים למהויכון עם משמש קדמי:

ט ופריקית יתכון משעבוד מצראי ואעדיתי תקוף מרותא מנכון ודברית יתכון בחירותא:

י ואלבישית יתכון לבושי ציורין מחמדת סנאיכון ויהבית מסן דיקר ברגליכון וקדשית מנכון כהניא למהוי משמשין קדמי במצנפן דבוץ וית כהנא רבא בלבושי צבעונין:

יא ותקנית יתכון תקון פתגמי אוריתא כתיבין על תרין לוחי אבניא ויהיבין על ידי משה ובקדושת שמי רבא קדישית יתכון:

יב ויהבית ארון קימי ביניכון וענן יקרי מטל עלויכון ומלאך שליח מן קדמי מדבר ברישיכון:

יג ויהבית משכני ביניכון מתקן בדהב וכסף ויריעת בוץ וצבעונין וציורין ומנא דטב כסולתא וכדבש וכמשח אוכלית יתכון ועתרתון ותקיפתון לחדא ואצלחתון ושליטתון בכל מלכותא:

יד ונפק לך שום כנשתא דישראל ביני עממיא בשופריך ארי גמיר הוא יקרי דשויתי עליך אמר יי אלהים:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.