מ"ג יחזקאל טז ט


<< · מ"ג יחזקאל · טז · ט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וארחצך במים ואשטף דמיך מעליך ואסכך בשמן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאֶרְחָצֵךְ בַּמַּיִם וָאֶשְׁטֹף דָּמַיִךְ מֵעָלָיִךְ וָאֲסֻכֵךְ בַּשָּׁמֶן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאֶרְחָצֵ֣ךְ בַּמַּ֔יִם וָאֶשְׁטֹ֥ף דָּמַ֖יִךְ מֵעָלָ֑יִךְ וָאֲסֻכֵ֖ךְ בַּשָּֽׁמֶן׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ופריקית יתכון משעבוד מצראי ואעדיתי תקוף מרותא מנכון ודברית יתכון בחירותא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואסוכך" - לשון משיח' וכל הענין אינו אלא לשון משל ויונתן פי' את כולה ואין להוסיף על התרגום וכן פירשה מכורותיך ומולדותיך וגומר תותבותכון וילדותכון מארעא כנענאי תמן איתגליתי אל אברהם אבוכון בין בתריא ואודעתיה דאתון נחתין למצרים ובדרע מרומם אנא פריק יתכון ובזכות אבהתכון אנא מתריך ית אמוראי ומשיצי ית חתאי

"ומולדותיך ביום הולדת אותך וגו'" - ואף כד נחתו אבהתכון למצרים תותבון בארעא דלא דילהון משעבדין ומענן להון הות כנישתא דישראל דמיא לולדא דרטיש על אפי ברא דלא איתפסק שוריה ובמיא לא אישתטיף לאיתנקהא ובמלח לא איתמלח ובאיסורין לא אתאסר

"לא חסה עליך עין וגו'" - לא חסת עליכון עינא דפרעה רשיעא למעבד לכון טבא חדא לאנחא לכון משעבודכון לרחמא עליכון וגזר עליכון גזירת גמירא למרמי ית דכוריכון בנהרא לאבדא יתכון בעידן דהויתון במצרים

"ואעבר עליך וגו'" - ועל דוכרן קים אבהתכון קדמי איתגליתי למפרקכון ארי גלי קדמי ארי אתון מענן בשיעבודיכון ואמרית לכון בדמא דמהולת' אחוס עליכון ואמרית לכון בדם פסחא אפרוק יתכון

"רבבה כצמח השדה נתתיך" - ריבבת כצמחי חקלא יהבתיכון וסגיתון ותקיפתון והויתון לזרעין ולשבטין ובעובדי אבהתכון תקניא עידן פורקן כנישתכון מטא ארי אתון משעבדין ומענן

"רבבה כצמח" - כמו שנאמר ובני ישראל פרו וישרצו וירבו (שמות אw)

"ואת ערום ועריה" - מן המצות

"ואעבור עליך ואראך" - ואיתגליתי על משה באסנא וארי גלי קדמי ארי מטא זמן פורקנכון ואגנית במימרי עליכון ואעדיתי חוביכון וקיימית במימרי למפרק יתכון כמה דקיימית לאבהתכון אמר ה' אלהים למהויכון עם משמש קדמי

"ואפרוש כנפי" - כנף בגדי

"ואשבע לך" - לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם (שם ו) ואין לכן אלא שבועה כמו שנאמר (שמואל א ו) לכן נשבעתי לבית עלי

"ואבא בברית אותך" - הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם

"וארחצך במים" - ופריקית יתכון משעבוד מצראי ואעדיתי תקוף מרוותא מנכון ודברית יתכון בחירותא

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וארחצך" - עד לא לקחתיך לאשה רחצתי אותך במים להסר ממך הגעול והלכלוך ושטפתי ממך דם הלידה וסכתי אותך בשמן ר"ל עד לא קבלת התורה צויתי אותך להתקדש ולכבס השמלות כמ"ש וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם (שמות י"ט

מצודת ציון

"ואשטוף" - ענין הדחה ורחיצת הטנוף

"ואסוכך" - מלשון סיכה ומשיחה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וארחצך במים", נגד מ"ש במים לא רחצת "רחצתי אותך ואשטף דמיך", ונגד מ"ש והמלח לא המלחת, "ואסכך בשמן" לעדן הבשר, ונגד מ"ש והחתל לא חתלת אמר "ואלבישך רקמה", ובנמשל שהעביר מהם דעות הכוזבות ע"י רחיצה במי ים סוף שאז ויאמינו בה', ואח"כ סך אותם בשמן משחת קדש, כמ"ש שם שם לו חק ומשפט, ואח"כ הלבישם רקמה במעמד המובחר שנתן להם תורה ומצות והחליפו שמלותם ויהיו לו ממלכת כהנים וגוי קדוש:

 

<< · מ"ג יחזקאל · טז · ט · >>