שולחן ערוך יורה דעה שסז ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

לא יהלך בבית הקברות או בתוך ד' אמות של מת או של קבר וספר תורה בזרועו ויקרא בו או יתפלל. והוא הדין על פה אסור לקרות אלא אם כן לכבוד המת כמו שנתבאר.

(ועיין לעיל סימן שד"מ סעיף ט"ז)

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) לא יהלך כו'. עי' בא"ח סי' מ"ה ולעיל סי' רפ"ב ס"ד:

(ג) או יתפלל כו'. כתב מהרש"ל דה"ה קדיש צריך להרחיק ד' אמות ומביאו הדרישה וכ"כ הב"ח:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש